سؤالات متداول

جستجو در سؤالات

`

قیمت رزور چیست؟

قیمت رزور قیمتی است که فروشنده حاضر است کسب و کار خود را به حداقل برابر آن قیمت بفروشد. اگر در مزایده پیشنهادد یک خریدار از قیمت رزرو عبور کند، برنده مزایده خریدار محصول خواهد بود. اما اگر زمان مزایده به پایان برسد و پیشنهادات از قیمت رزور عبور نکرده باشند، مزایده بدون برنده بسته خواهد شد.

آیا توضیحات آگهی قابل ویرایش است؟

خیر، توضیحات آگهی پس از ثبت غیر قابل ویرایش اند.

آیا قیمت رزور قابل ویرایش است؟

قیمت رزور قابل ویرایش است اما نمی توان آن را افزایش داد. فقط می توان آن را تا بیشتر از مقدار آخرین پیشنهاد ارسالی کاهش داد.