تعرفه خدمات سایت

اطلاعیه ها


$
$

تعرفه خدمات سایت


سایت

دامنه
آگهی مزایده 5,000 تومان 4,000 تومان
آگهی خصوصی 4,000 تومان 3,000 تومان
پورسانت خدمات براي فروشنده 10%مبلغ کل پس از معامله 10% مبلغ کل پس از معامله